Chargement...
Foto Name Datum Beschreibung Betrag
18/11/2022 17:15 Unterstützt 5 Projekte 10 000 €
17/11/2022 12:43 Unterstützt 27 Projekte 2 000 €
17/11/2022 12:42 Unterstützt 27 Projekte 1 000 €
09/11/2022 10:13 Unterstützt 2 Projekte 4 000 €
09/11/2022 07:26 Nur unterstützt dieses Projekt bisher 30 000 €
09/11/2022 07:19 Unterstützt 29 Projekte 6 000 €
Soif19 08/11/2022 09:30 Unterstützt 3 Projekte 2 000 €
Gérard 07/11/2022 16:36 Nur unterstützt dieses Projekt bisher 2 500 €
Françoise L 07/11/2022 11:07 Unterstützt 13 Projekte 500 €
bessey 07/11/2022 10:47 Unterstützt 7 Projekte 10 000 €
Foto Name Datum Beschreibung Betrag
18/11/2022 17:15 Unterstützt 5 Projekte 10 000 €
17/11/2022 12:43 Unterstützt 27 Projekte 2 000 €
17/11/2022 12:42 Unterstützt 27 Projekte 1 000 €
09/11/2022 10:13 Unterstützt 2 Projekte 4 000 €
09/11/2022 07:26 Nur unterstützt dieses Projekt bisher 30 000 €
09/11/2022 07:19 Unterstützt 29 Projekte 6 000 €
Soif19 08/11/2022 09:30 Unterstützt 3 Projekte 2 000 €
Gérard 07/11/2022 16:36 Nur unterstützt dieses Projekt bisher 2 500 €
Françoise L 07/11/2022 11:07 Unterstützt 13 Projekte 500 €
bessey 07/11/2022 10:47 Unterstützt 7 Projekte 10 000 €